Obchodní podmínky 

Provozovatel

Svatební agentura Arman

Ing. Olga Pavlova

IČ 03312836 

Na Okraji 439/44, Praha 6, 162 00

I. Určení smluvních stran

Zákazník, který se rozhodne zapůjčit si nějaký předmět či předměty ze naší půjčovny se stává nájemcem. Svatební agentura Arman vystupuje v roli pronajímatele.

II. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je přenechání movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele nájemci, aby nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to pronajímateli nájemné. Pronajímané movité věci jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny jako předměty nájmu.

Svatební agentura Arman pronajímá pouze předměty zveřejněné na webových stránkách: www.pujcovna-arman.cz.

III. Ceny, vratná kauce a neplátce DPH

Ceny za půjčovné (pronájem) movitých věcí jsou vždy uvedeny na webových stránkách u každého produktu. Cena za služby je individuální dle konkrétní poptávky a Svatební agentura Arman Vám zašle cenovou nabídku (kalkulaci). 

Pokud si u nás zapůjčíte nějaký předmět či předměty, zašleme Vám po Vaší objednávce informaci, v jaké výši po Vás budeme chtít složit vratnou kauci (zálohu) a dále informace pro provedení platby. Svatební agentura Arman Vám kauci vrátí v plné výši, jestliže se zapůjčené předměty vrátí nepoškozené, nezničené nebo neznehodnocené. Podrobněji jsou pravidla vratné kauce popsána v článku VII.

Svatební agentura Arman není plátcem DPH

IV. Podmínky pro předání předmětů nájmu. Kdy je zaplaceno.

Pronajimatel se zavazuje předat předměty nájmu nájemci nejpozději 1 pracovní den před konáním akce, na které mají být předměty nájmu užívány (případně v termínu, na kterém se s nájemcem písemně domluví). Tato povinnost pronajímateli vzniká za předpokladu, že nájemce zaplatil zálohu  a zavazuje se při předání předmětů nájmu uhradit zbývající část nájemného a vrátnou kauci. Lhůta pro předání předmětů nájmu není závazná, pokud se pronajímatel a nájemce dohodnou jinak. 

Záloha je uhrazena v okamžiku připsání platby na účet pronajímatele, nájemné a vratná kauce jsou zaplaceny v okamžiku předání peněz v hotovosti při převzetí zboží, případně připsáním platby na účet pronajímatele, pokud se tak strany výslovně dohodnou.

Pronajímatel předá předměty nájmu nájemci osobně, a to na adrese, kde pronajímatel provozuje podnikatelskou činnost nebo na jiném místě dle vzájemné dohody.

V. Převzetí předmětů nájmu nájemcem a odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) ze strany pronajímatele

Při převzetí je nájemce povinen předměty nájmu zkontrolovat, zda nejsou poškozené nebo jinak znehodnocené. Jestliže nájemce zjistí, že jsou předměty nájmu poškozené, zničené či znehodnocené, je povinen informovat o tom pronajímatele, a to nejpozději v den převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, že nájemce převzal předměty nájmu bez jakýchkoliv vad či poškození.

V případě, že převezme nájemce předměty nájmu poškozené, zničené či jinak znehodnocené a informuje o tom včas pronajímatele, je pronajímatel povinen v co možná nejkratší lhůtě dodat jiné - srovnatelné předměty. Jestliže není možné z objektivních důvodů dodat včas náhradní předměty nájmu, je pronajímatel povinen kompenzovat újmu nájemce finanční částkou a to nejvýše 30 % z celkové ceny nájmu, kterou nájemce zaplatil za předmět či předměty, kterých se poškození týká.

VI. Odpovědnost nájemce za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu

Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu nese nájemce, a to od okamžiku převzetí předmětů nájmů až do navrácení těchto předmětů pronajímateli. 

Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu poškozené, zničené nebo jinak znehodnocené a nájemce nebude moci prokázat, že předal předměty nájmu přepravci nepoškozené, nezničené nebo jinak neznehodnocené, považuje se za to, že odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) nese nájemce.

VII. Kauce a podmínky pro navrácení kauce

Kauce je finanční částka, kterou nájemce dobrovolně postupuje pronajímateli jako formu vratné zálohy. Výše kauce odpovídá přibližně 80 % tržní ceny pronajímaných předmětů. Výši kauce stanovuje vždy pronajímatel. Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu ve stejném stavu jako je odeslal, je povinen navrátit přijatou kauci nájemci v plné výši. Při osobním předání nepoškozených předmětů nájmu je kauce předána ihned. Jestliže byly předměty nájmu zaslány prostřednictvím zásilkové služby (přepravce), je vratná kauce zaslána do 15 pracovních dnů od data převzetí nepoškozených, nezničených a neznehodnocených předmětů nájmu na bankovní účet nájemce.

Při převzetí poškozených, zničených nebo znehodnocených předmětů nájmu je pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není možné předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byly na základě objednávky zapůjčený (pronajaty). Výše vratné kauce je uvedena ve smlouvě, kterou zasílá pronajímatel nájemci poté, co nájemce učinil objednávku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: www.pujcovna-arman.cz nebo je objednal jiným způsobem, z kterého je zřejmé, jaké předměty chce zapůjčit (pronajmout) a v jakém termínu si je přeje zapůjčit (pronajmout).

O finanční částce, kterou si pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat nájemce, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od data převzetí předmětů nájmu od přepravce. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace, např. formou e-mailu či SMS zpráv. Toto ustanovení se použije obdobně také pro osobní předání předmětů nájmu.

VIII. Smluvní pokuty

Nájemce má povinnost vrátit předměty nájmu pronajímateli nejpozději do 2 pracovních dnů od data akce, pro kterou byly předměty nájmu zapůjčeny (pronajaty). Za navrácení se považuje fyzické předání předmětů nájmu k rukám pronajímatele nebo doručení prostřednictvím přepravce k rukám pronajímatele. Za každý den prodlení je pronajímatel oprávněn si strhnout finanční částku odpovídající 5 % z postoupené kauce. Pokud nájemce prokáže, že v uvedené lhůtě nemohl ze závažných důvodů (např. zdravotních) vrátit předměty nájmu, pronajímateli procenta z prodlení nenáleží.

Jestliže nájemce předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží pronajímateli celá postoupená kauce.

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 30 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli celá uhrazena záloha. 


V Praze dne 1.9.2019